ศักยภาพของห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 มีศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านคุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ โดยมีพารามิเตอร์ที่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ จำนวน 30 พารามิเตอร์