พารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ สสภ.6

ห้องปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 มีศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านคุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ โดยมีพารามิเตอร์ที่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ จำนวน 30 พารามิเตอร์ 

 

ตารางที่ 1  พารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ สสภ.6

ลักษณะตัวอย่าง

ข้อมูลตรวจวิเคราะห์

พารามิเตอร์

ตัวอย่างน้ำ

ข้อมูลทางกายภาพ

1.อุณหภูมิ ( Temperature )

2.ความเป็นกรด - ด่าง ( pH )

3.ความขุ่น ( Turbidity )

4.ความเค็ม (Salanity)

5.ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด  ( Total Dissolved Solids )

6.ปริมาณสารทั้งหมด (Total  Solids)

7.สารแขวนลอย ( Suspended Solids )

8.ตะกอนหนัก ( Settleable Solids )

ข้อมูลทางเคมี

9.ออกซิเจนละลาย ( Dissolved Oxygen )

10.ความนำไฟฟ้า ( Conductivity )

11.ความกระด้าง ( Hardness )

12.แอมโมเนีย ( Ammonia )

13.บีโอดี ( Biochemical Oxygen Demand )

14.น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease )

15.ซัลไฟด์ ( Sulfide )

16.ไนโตรเจนทั้งหมด ( Total kjeldahl Nitrogen )

17.ฟอสฟอรัสทั้งหมด ( Total Phosphorus )

18.ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand )

ข้อมูลทางแบคทีเรีย

19.โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria)

20.ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Faecal Coliform Bacteria)

ข้อมูลโลหะหนัก

21.ทองแดง ( Cu )

22.แมงกานีส ( Mn )

23.สังกะสี ( Zn )

24.แคดเมียม ( Cd )

25.โครเมียม ( Cr )

26.ตะกั่ว ( Pb )

ตัวอย่าง

ฝุ่นละอองในบรรยากาศ

-

27. ฝุ่นละอองทั้งหมด (TSP)

28. ฝุ่นละอองที่มีขนาดเท่ากับ หรือเล็กกว่า 10 ไมครอน

29. โลหะหนักในฝุ่นละออง (Fe  Mn Cu Zn Pb Cr และCd )