เทคนิคที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์

ตารางที่ 2 เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ แต่ละพารามิเตอร์

พารามิเตอร์

เทคนิค

1.อุณหภูมิ ( Temperature )

thermometer

2.ความเป็นกรด - ด่าง ( pH )

pH meter electrometric method

3.ความขุ่น ( Turbidity )

            Nephelometric Method

4.ความเค็ม (Salanity)

                   Salinity meter

5.ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด ( Total Dissolved Solids )

Dried at 1800C

6.ปริมาณสารทั้งหมด (Total  Solids)

Dried at 103-1050C

7.สารแขวนลอย ( Suspended Solids )

Dried at 103-1050C

8.ตะกอนหนัก ( Settleable Solids )

Imhoff Cone

9.ออกซิเจนละลาย ( Dissolved Oxygen )

Azide Modification

10.ความนำไฟฟ้า (Conductivity )

Conductivity meter

11.ความกระด้าง ( Hardness )

EDTA Titrimetric

12.แอมโมเนีย ( Ammonia )

Phenate

13.บีโอดี ( Biochemical Oxygen Demand )

Azide Modification (200C,5 days)

14.น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease )

Soxhlet Extraction

15.ซัลไฟด์ ( Sulfide )

Titration

16.ไนโตรเจนทั้งหมด ( Total kjeldahl Nitrogen )

Kjeldahl

17.ฟอสฟอรัสทั้งหมด ( Total Phosphorus )

Ascorbic Acid

18.ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand )

ClosedReflux   

19.โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria)

Multiple Tube Technique

20.ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  (Faecal Coliform Bacteria)

Multiple Tube Technique

21.ทองแดง ( Cu )

Atomic Absorption Spectrometry

22.แมงกานีส ( Mn )

Atomic Absorption Spectrometry

23.สังกะสี ( Zn )

Atomic Absorption Spectrometry

24.แคดเมียม ( Cd )

Atomic Absorption Spectrometry

25.โครเมียม ( Cr )

Atomic Absorption Spectrometry

26.ตะกั่ว ( Pb )

Atomic Absorption Spectrometry

27.นิคเกิล

Atomic Absorption Spectrometry

28. ฝุ่นละอองทั้งหมด (TSP)

Gravimetric method

29. ฝุ่นละอองที่มีขนาดเท่ากับ หรือเล็กกว่า 10  ไมครอน

Gravimetric method

30. โลหะหนักในฝุ่นละออง (Fe  Mn Cu Zn Pb Cr และCd )

Atomic Absorption Spectrometry