การรักษาสภาพตัวอย่างน้ำเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

ในการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์ ในห้องปฏิบัติการ  หากไม่ได้มีการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างในทันที อาจเนื่องด้วยระยะเวลาในการเดินทางระหว่างจุดเก็บ กับห้องปฏิบัติการ อยู่ห่างกัน จึงต้องมีการรักษาสภาพตัวอย่างน้ำให้อยู่ในสภาพคงเดิม หรือใกล้เคียงกับเวลาที่เก็บมากที่สุด ก่อนส่งตัวอย่างเข้าห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องในการประเมินผล โดยการวิเคราะห์ในแต่ละพารามิเตอร์ จะมีการรักษาสภาพตัวอย่างที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเทคนิควิธีการตรวจวิเคราะห์ โดยห้องปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 มีการรักษาสภาพตัวอย่างน้ำก่อนส่งเข้าห้องปฏิบัติการ รายละเอียดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3การรักษาสภาพตัวอย่างน้ำ เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

พารามิเตอร์

ภาชนะที่ใช้บรรจุตัวอย่าง

การรักษาสภาพตัวอย่าง

ระยะเวลาที่ยอมให้เก็บได้

บีโอดี

(Biochemical Oxygen Demand)

พลาสติก,แก้ว

แช่เย็น

48 ชั่วโมง

ซีโอดี

(Chemical Oxygen Demand)

พลาสติก,แก้ว

ถ้าเป็นไปได้ควรจะวิเคราะห์ทันทีหรือเติมกรด HCl, H3PO4, H2SO4 ให้มีค่า pH < 2 แล้วแช่เย็น

28 วัน

ความกระด้าง

(Hardness)

พลาสติก,แก้ว

เติมกรด HNO3 หรือ , เติม กรด H2SO4

ให้มีค่า pH < 2

6 เดือน

โลหะหนัก

(Heavy Metal)

พลาสติก, แก้ว ที่กลั้วด้วย 1+1 HNO3

เติมกรด HNO3 ให้มีค่า pH < 2

6 เดือน

แอมโมเนีย

(Ammonia)

พลาสติก,แก้ว

 

ถ้าเป็นไปได้ควรจะวิเคราะห์ทันทีหรือเติมกรด HCl, H3PO4, H2SO4 ให้มีค่า pH < 2 แล้วแช่เย็น

28 วัน

ความเป็นกรด-ด่าง

(pH)

พลาสติก,แก้ว

วิเคราะห์ทันที

15 นาที

น้ำมันและไขมัน

(Oil & Grease)

แก้วปากกว้าง

เติมกรด HCl หรือ H2SO4 ให้มีค่า pH < 2 แล้วเช่เย็น

28 วัน

ฟอสฟอรัสทั้งหมด

(Total Phosphorus)

พลาสติก,แก้ว

 

เติมกรด H2SO4 ให้มีค่า pH < 2 แล้วแช่เย็น

28 วัน

สารแขวนลอย (Suspended Solids),ปริมาณสารทั้งหมด (Total Solids),ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Suspended Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solids)

พลาสติก,แก้ว

 

แช่เย็น

7 วัน

ซัลไฟด์

(Sulfide)

พลาสติก,แก้ว

 

เติม 2N Zinc acetate 4 หยดต่อน้ำตัวอย่าง 100 มิลลิลิตรแล้วเติม NaOH ให้ pH > 9

 

7 วัน

ความขุ่น

(Turbidity)

 

พลาสติก,แก้ว

แช่เย็นเก็บไว้ในที่มืด

48 ชั่วโมง

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย

(Coliform Bacteria),

ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

 (Faecal Coliform Bacteria)

ขวดแก้วปิดด้วยกระดาษ ฟลอยด์บรรจุในกระป๋อง สแตนเลสแล้วนำไปนึ่งฆ่าเชื้อที่ อุณหภูมิ 121°C   ความดัน 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว  เป็นเวลา 15 นาที

แช่เย็น

24 ชั่วโมง

ไนเตรท

(Nitrate)

พลาสติก,แก้ว

ถ้าเป็นไปได้ควรวิเคราะห์ทันทีหรือแช่เย็น

48 ชั่วโมง

(28 วันสำหรับตัวอย่างที่มีคลอรีน)

ไนโตรเจนทั้งหมด

(Total Kjeldahl Nitrogen)

พลาสติก,แก้ว

เติมกรด H2SO4 ให้มีค่า pH < 2 แล้วแช่เย็น

 

28 วัน