การสอบเทียบเครื่องมือ

การสอบเทียบเครื่องมือ

ห้องปฏิบัติการ สสภ.6 มีการสอบเทียบเครื่องมือจำนวน 6 รายการ

ตารางที่ 5 เครื่องมือที่มีการสอบเทียบ ปีงบประมาณ 2555

 

ลำดับที่

รายการเครื่องมือสอบเทียบ

สถาบัน/หน่วยงานที่ทดสอบ

1

เครื่องมือวัด Digital Thermometer With RTD Probe

 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

2

เครื่องมือวัด digital Humidity/Temperature Meter

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

 

3

เครื่องชั่งละเอียด 4-5 ตำแหน่ง (Electronic Balance)

 

ฝ่ายห้องปฏิบัติการ

สถาบันอาหาร

บริษัท ไซแอนติฟิคโปรโมชั่น จำกัด

4

สอบเทียบ Auto Pipet

ฝ่ายห้องปฏิบัติการ

สถาบันอาหาร

5

สอบเทียบเครื่องแก้ว (Volumetric Flask)

ฝ่ายห้องปฏิบัติการ

สถาบันอาหาร

6

สอบเทียบตู้แช่ตัวอย่างที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส

 

โดยสถาบันมาตรวิทยา