การซ่อมบำรุง ปรับเทียบ เครื่องมือ

 

การซ่อมบำรุง ปรับเทียบ เครื่องมือจำนวน 1 รายการ ดังนี้

 

ตารางที่ 6 รายการเครื่องมือที่มีการซ่อมบำรุง

 

ลำดับที่

รายการเครื่องมือสอบเทียบ

สถาบัน/หน่วยงานที่ทดสอบ

1

ซ่อมบำรุง เครื่องอะตอมมิคแอบซอบชั่นสเปคโตรมิเตอร์(AAS)จำนวน 1 เครื่อง  โดย

บริษัทเปอร์กิน เอลเมอร์ จำกัด