สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 เป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง กรม พ.ศ. 2545 และกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!