วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ

วิสัยทัศน์ สป.ทส. 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืนภายในปี 2580

 

ค่านิยม สป.ทส.

"MONRE"

M-Mastery มีความเป็นมืออาชีพ

O-Outstanding มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในผลงาน

N-Nature Conservation ยึดการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นที่ตั้ง

R-Responsibility มีความรับผิดชอบ

E-Environmentalism ความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม/สิ่งแวดล้อมนิยมพันธกิจ 

 1. จัดการมลพิษตั้งแต่ต้นทาง ทําให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

2. เพิ่มโอกาสการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการมลพิษระดับพื้นที่
3. มุ่งพัฒนาระบบสารสนเทศ องค์ความรู้ และกลไกในการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
4. กําหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น

 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!