วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ 

สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพันธกิจ 

 

1. จัดการมลพิษตั้งแต่ต้นทาง ทําให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
2. เพิ่มโอกาสการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการมลพิษระดับพื้นที่
3. มุ่งพัฒนาระบบสารสนเทศ องค์ความรู้ และกลไกในการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
4. กําหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น

 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!