ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การลดและขจัดปัญหามลพิษ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเครื่องมือกลไกในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ และอุบัติภัย

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

แผนที่ยุทธศาสตร์สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!