แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของทุกส่วนในสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 กำหนดทิศทางการดำเนินงาน เป้าหมาย และร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ละตัวชี้วัด รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!