สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 มีเป้าประสงค์และตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังนี้

 

 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!