โครงสร้างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

Diro6

นางสาวผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์ 

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6

 

 

ส่วนอำนวยการ        
Supaporn        Mnre Logo       Mnre Logo

นางสุภาพร  ทิมประทุม

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

 

นางสาวอภิญญา  สุขปราโมทย์

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 

 นางวารุณี  ดีโลก

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

     Mnre Logo  

 Sukanya

   

 

 

นางสาวสุกัญญา  กิ่งพยอม

เจ้าพนักงานธุรการ

   

 Mnre Logo

 

 

   

นางสาวจำเนียร  น้อยผิวผัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   
   

 Mnre Logo

 

Sopee

   

 นางสาวฐิตาภา  สิริอมรบุญ

จ้างเหมา(พนักงานทำความสะอาด)

 

นางโสภี  พูนพัฒน์

จ้างเหมา(พนักงานทำความสะอาด)

     Somchay 1    Mnre Logo
   

 นายสมชาย  ต่ายแสง

จ้างเหมา(พนักงานขับรถยนต์)

 

 นายสมเกียรติ ทิมประทุม

จ้างเหมา(พนักงานขับรถยนต์)

     Mnre Logo    
   

นายจตุพล  พึ่งฉิม

จ้างเหมา(พนักงานขับรถยนต์)

   
   

Suwan 11

 

Mnre Logo

   

  นายสุวรรณ  แย้มกลัด

จ้างเหมา(เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)

 

นายสัญญา  เมฆแก้ว 

จ้างเหมา(เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)

 

 

       
ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม        
Suparerk 1   Bunpoot    Teeradech

นางศุภฤกษ์  ดวงขวัญ

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

 นายบรรพต  ทองนาค

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

 

 นายธีรเดช  ทิมประทุม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

       
ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม        
 Onanong        Suvapich

 นางอรอนงค์  อุทัยหงษ์

ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 นางสุวพิชญ์ กล้ารอญ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

     Wannaphorn 1    

 

 

   นางสาววรรณพร  ธนะวังน้อย

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

   

 

 

       
ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม        
Somjit    Achimaa    Mnre Logo

นางสมจิตต์  บัวเทศ

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

นางอัจจิมา  คล้ายหงษ์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

 

นายธีรวัฒน์  อุดมจินดาสวัสดิ์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

 

   Mnre Logo    

 

  นายจารุวัฒน์ วัชรนันทพงศ์

จ้างเหมา(นักวิชาการสิ่งแวดล้อม)

   

 

 

       
ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม        
Aree    Mnre Logo    Subsukan

นางอารีย์  แก้วเขียว

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

 นางสาวอัฉรา  สุดโต

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

 

นางทรัพย์สุกานต์  ชมะโชติ

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 2

 

 

 Jurairat 1

   Pennapha 1

 

 

นางสาวจุไรรัตน์  มหาเทียน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

นางสาวเพ็ญนภา  สุขแสง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

     Mnre Logo    
   

นางสาวพิชญานิน  จันทร์ใบเล็ก

จ้างเหมา (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม)

   

 

 

       
ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย        
Chokchai    Chiti 1    Waraphorn

นายโชคชัย  รักษ์สังข์

ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย

 

นายชิติ  วิมลเจริญ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

 

นางสาววราภรณ์  โตสิงห์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

     Mnre Logo    
   

นายธีรภัทร  เทียมระกิจ

จ้างเหมา(นักวิชาการสิ่งแวดล้อม)

   

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!