สถานที่ตั้ง

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี
 
สำนักงานปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ที่ตั้ง : 47/100 หมู่ที่ 4 ซอยโรงพยาบาลศรีธัญญา ถนนติวานนท์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0-2968-8535
 
VoIP : 2450,2451
 
โทรสาร : 0-2968-8062
 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!