สำนักงานสีเขียว

Greenoffice Head       

           ด้วยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)  มีนโยบายจัดทำโครงการ “สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2560” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร  พลังงาน  และสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน  เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ตอบสนองต่อมาตรการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน  และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร ในด้านการเป็นหน่วยงานราชการที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาภาวะโลกร้อนและยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานอื่นได้ 

               ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้

1. ประกาศนโยบายสำนักงานสีเขียว

2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียว 

3. แต่งตั้งคณะทำงานสำนักงานสีเขียว

4. โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการ และคณะทำงานสำนักงานสีเขียว สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)

5. ขั้นตอนและแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

6. ข้อกำหนดและเกณฑ์การให้คะแนนสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2560

7. คู่มือมาตรฐานสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

8. เคล็ดลับความสำเร็จจากการประชุมถอดบทเรียน

 

Knowledge

 

1. ถังดักไขมัน

2. 5 ส

3. ก๊าซเรือนกระจกและการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก

4. แนวทางการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากรในสำนักงาน

5. การป้องกันและระงับอัคคีภัย

6. ขยะแต่ละประเภท

7. อันตรายจากการใช้โฟม

8. หมอกควัน

9. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสีเขียว

     9.1 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     9.2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

     9.3 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

     9.4 กฏกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

     9.5 กฏกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง

    

Energygraph

 

Elecric New

 

Water New

 

Oil New

 

Paper New

 

Grass New01

 

Grass New02

 

Grass New03

 

Grass New All

 คลิกเพื่อขยายภาพ

Activities

 

การอบรมสำนักงานสีเขียว (Green Office)

GIF01     นายวรพล จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 และ 8  และเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4, 6, 8 และ 13 เข้าร่วมการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2560  ณ ห้องประชุม สสภ.6  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อัจฉรา จิรกุลชัยวงศ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความรู้เรื่อง "แนวทางการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว“ 

 

 

 

 

 

 

ฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสำนักงาน

GIF02    สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)  จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสำนักงาน ตามที่ได้ประกาศนโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงานและเตรียมความพร้อมสู่สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีนโยบายการป้องกันและระงับอัคคีภัยหรือเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระเดช เกษบุญมี และเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัย จำนวน 3 ท่าน มาเป็นวิทยากรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 

 

 

 

 

 กิจกรรม 5 ส

GIF03   สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส ในทุกๆเดือน โดยมีเจ้าหน้าที่ในสำนักงานร่วมกันจัดเก็บขยะมูลฝอยรอบสำนักงาน ทำความสะอาดรอบสำนักงานและบริเวณสวนป่า ทำความสะอาดถังดักไขมันของสำนักงาน และจัดระเบียบห้องทำงาน เพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นการเตรียมความพร้อมสู่สำนักงานสีเขียว 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ"ธนาคารขยะ" 

GIF04    สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) มีโครงการ"ธนาคารขยะ" ในแต่ละเดือน โดยให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วนนำขยะภายในส่วนของตนที่สามารถนำมารีไซเคิลหรือสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ นำมาชั่งน้ำหนักเพื่อขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่า เป็นการลดปริมาณของขยะภายในสำนักงาน และเพิ่มรายได้ให้แก่สำนักงาน  

 

 

 

 

 

 

 การคัดแยกขยะภายในสำนักงาน

GIF05   สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ได้มีการคัดแยกประเภทของขยะก่อนทิ้ง โดยการแยกประเภทของถังขยะออกเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะเศษอาหาร และขยะอันตราย เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้นทาง และสามารถนำขยะที่แยกไปกำจัดได้อย่างถูกวิธี

 

 

 

 

 

 

 

ใช้ปิ่นโตแทนถุงพลาสติกและโฟม

GIF06     ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นายวรพล จันทร์งาม และเจ้าหน้าที่ ร่วมนำปิ่นโตใส่อาหารมารับประทานโดยพร้อมเพรียงกัน แทนการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ช่วยลดปริมาณขยะ และมุ่งสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)

 

 

 

 

 

 

 

มอบรางวัลแก่ผู้ประกวดคำขวัญโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

GIF11    ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นายวรพล  จันทร์งาม ได้มอบรางวัลแก่ผู้ส่งคำขวัญเข้าประกวดโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคือ นางอัจจิมา คล้ายหงษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และกำหนดให้เป็นคำขวัญ Green Office ประจำสำนักงาน คือ "สสภ.6 ร่วมใจ ถนอมใช้ ใช้ซ้ำ ย้ำเป็นมิตร ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี" 

 

 

 

 

 

 

การตรวจวัดแสงภายในสำนักงาน

GIF12สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ได้ดำเนินการตรวจวัดแสงภายในสำนักงาน ตามบริเวณที่นั่งทำงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจหาค่าความเข้มของแสง ให้อยู่ในค่าที่เหมาะสมต่อการทำงาน ไม่ให้เกินหรือต่ำกว่ามาตรฐาน ส่งผลดีต่อสุขภาพดวงตาของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน

 

 

 

 

 

 

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

GIF07     สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ได้มีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่างๆที่ไม่มีสารตกค้าง ช่วยลดการก่อมลพิษให้แก่สิ่งแวดล้อม และกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยได้อบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงานทำความสะอาด และพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 ติดตั้งถังดักไขมันภายในสำนักงาน

GIF08    สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ได้ติดตั้งถังดักไขมันที่อ่างล้างจานภายในสำนักงาน เพื่อกรองไขมัน และเศษอาหาร ไม่ให้เกิดการอุดตันที่ท่อน้ำทิ้ง และไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของไขมันและเศษอาหารในแหล่งน้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 พื้นที่สีเขียว

GIF09    ภายในสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) มี"สวนป่า"ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวของสำนักงาน ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้อากาศดีขึ้น ช่วยป้องกันมลพิษทางเสียงที่มาจากภายนอกซึ่งเป็นพื้นที่เขตเมือง และให้บรรยากาศที่ร่มรื่นแก่สำนักงาน โดยสวนป่านั้นเปรียบเสมือนป่าในเมือง

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ

GIF10    ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นายวรพล จันทร์งาม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ และประธาน ทสม.นนทบุรี ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2560 โดยร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองบริเวณทางเข้าสำนักงาน และปลูกต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง และพันธุ์เม็ดในยายปราง เพื่อเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและกระตุ้นจิตสำนึกของคณะเจ้าหน้าที่ ให้เกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติสืบไป

 

 

 

 

 

 

โครงการกระดาษหน้าที่ 3 สำหรับผู้พิการทางสายตา

GIF13      สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) มีโครงการ "กระดาษหน้าที่ 3 สำหรับผู้พิการทางสายตา" โดยจะรับบริจาคกระดาษใช้แล้วทั้ง 2 หน้าที่ยังอยู่ในสภาพดี นำไปบริจาคบริจาคให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนพิการตาบอด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  เพื่อทำเป็นหนังสือตัวอักษรเบลให้แก่ผู้ที่พิการทางสายตา เป็นการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา การนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ และช่วยลดปริมาณของขยะในสำนักงาน  
 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!