สำนักงานสีเขียว

Greenoffice Head       

           ด้วยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)  มีนโยบายจัดทำโครงการ “สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2560” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร  พลังงาน  และสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน  เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ตอบสนองต่อมาตรการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน  และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร ในด้านการเป็นหน่วยงานราชการที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาภาวะโลกร้อนและยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานอื่นได้ 

               ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้

1. ประกาศนโยบายสำนักงานสีเขียว

2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียว 

3. แต่งตั้งคณะทำงานสำนักงานสีเขียว

4. โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการ และคณะทำงานสำนักงานสีเขียว สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)

5. ขั้นตอนและแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

6. ข้อกำหนดและเกณฑ์การให้คะแนนสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2560

7. คู่มือมาตรฐานสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

8. เคล็ดลับความสำเร็จจากการประชุมถอดบทเรียน

 

Knowledge

 

1. ถังดักไขมัน

2. 5 ส

3. ก๊าซเรือนกระจกและการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก

4. แนวทางการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากรในสำนักงาน

5. การป้องกันและระงับอัคคีภัย

6. ขยะแต่ละประเภท

7. อันตรายจากการใช้โฟม

8. หมอกควัน

9. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสีเขียว

     9.1 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     9.2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

     9.3 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

     9.4 กฏกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

     9.5 กฏกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง

 images/file/report2561/rubble

 

images/file/report2561/garbage

 

images/file/report2561/foam

 

Energygraph

 

images/file/report2561/e1

 

images/file/report2561/e2

 

images/file/report2561/e3

 

images/file/report2561/e4

 

Grass New01

 

Grass New02

 

Grass New03

 

Grass New All

 คลิกเพื่อขยายภาพ

Activities

 

การอบรมสำนักงานสีเขียว (Green Office)

GIF01     นายวรพล จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 และ 8  และเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4, 6, 8 และ 13 เข้าร่วมการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2560  ณ ห้องประชุม สสภ.6  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อัจฉรา จิรกุลชัยวงศ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความรู้เรื่อง "แนวทางการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว“ 

 

 

 

 

 

 

ฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสำนักงาน

GIF02    สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)  จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสำนักงาน ตามที่ได้ประกาศนโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงานและเตรียมความพร้อมสู่สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีนโยบายการป้องกันและระงับอัคคีภัยหรือเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระเดช เกษบุญมี และเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัย จำนวน 3 ท่าน มาเป็นวิทยากรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 

 

 

 

 

 กิจกรรม 5 ส

GIF03   สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส ในทุกๆเดือน โดยมีเจ้าหน้าที่ในสำนักงานร่วมกันจัดเก็บขยะมูลฝอยรอบสำนักงาน ทำความสะอาดรอบสำนักงานและบริเวณสวนป่า ทำความสะอาดถังดักไขมันของสำนักงาน และจัดระเบียบห้องทำงาน เพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นการเตรียมความพร้อมสู่สำนักงานสีเขียว 

 

 

 

 

 

 

 โครงการ"ธนาคารขยะ" 

GIF04    สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) มีโครงการ"ธนาคารขยะ" ในแต่ละเดือน โดยให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วนนำขยะภายในส่วนของตนที่สามารถนำมารีไซเคิลหรือสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ นำมาชั่งน้ำหนักเพื่อขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่า เป็นการลดปริมาณของขยะภายในสำนักงาน และเพิ่มรายได้ให้แก่สำนักงาน  

 

 

 

 

 

 

 การคัดแยกขยะภายในสำนักงาน

GIF05   สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ได้มีการคัดแยกประเภทของขยะก่อนทิ้ง โดยการแยกประเภทของถังขยะออกเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะเศษอาหาร และขยะอันตราย เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้นทาง และสามารถนำขยะที่แยกไปกำจัดได้อย่างถูกวิธี

 

 

 

 

 

 

 

ใช้ปิ่นโตแทนถุงพลาสติกและโฟม

GIF06     ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นายวรพล จันทร์งาม และเจ้าหน้าที่ ร่วมนำปิ่นโตใส่อาหารมารับประทานโดยพร้อมเพรียงกัน แทนการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ช่วยลดปริมาณขยะ และมุ่งสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)

 

 

 

 

 

 

 

มอบรางวัลแก่ผู้ประกวดคำขวัญโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

GIF11    ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นายวรพล  จันทร์งาม ได้มอบรางวัลแก่ผู้ส่งคำขวัญเข้าประกวดโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคือ นางอัจจิมา คล้ายหงษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และกำหนดให้เป็นคำขวัญ Green Office ประจำสำนักงาน คือ "สสภ.6 ร่วมใจ ถนอมใช้ ใช้ซ้ำ ย้ำเป็นมิตร ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี" 

 

 

 

 

 

 

การตรวจวัดแสงภายในสำนักงาน

GIF12สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ได้ดำเนินการตรวจวัดแสงภายในสำนักงาน ตามบริเวณที่นั่งทำงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจหาค่าความเข้มของแสง ให้อยู่ในค่าที่เหมาะสมต่อการทำงาน ไม่ให้เกินหรือต่ำกว่ามาตรฐาน ส่งผลดีต่อสุขภาพดวงตาของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน

 

 

 

 

 

 

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

GIF07     สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ได้มีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่างๆที่ไม่มีสารตกค้าง ช่วยลดการก่อมลพิษให้แก่สิ่งแวดล้อม และกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยได้อบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงานทำความสะอาด และพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 ติดตั้งถังดักไขมันภายในสำนักงาน

GIF08    สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ได้ติดตั้งถังดักไขมันที่อ่างล้างจานภายในสำนักงาน เพื่อกรองไขมัน และเศษอาหาร ไม่ให้เกิดการอุดตันที่ท่อน้ำทิ้ง และไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของไขมันและเศษอาหารในแหล่งน้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 พื้นที่สีเขียว

GIF09    ภายในสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) มี"สวนป่า"ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวของสำนักงาน ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้อากาศดีขึ้น ช่วยป้องกันมลพิษทางเสียงที่มาจากภายนอกซึ่งเป็นพื้นที่เขตเมือง และให้บรรยากาศที่ร่มรื่นแก่สำนักงาน โดยสวนป่านั้นเปรียบเสมือนป่าในเมือง

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ

GIF10    ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นายวรพล จันทร์งาม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ และประธาน ทสม.นนทบุรี ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2560 โดยร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองบริเวณทางเข้าสำนักงาน และปลูกต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง และพันธุ์เม็ดในยายปราง เพื่อเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและกระตุ้นจิตสำนึกของคณะเจ้าหน้าที่ ให้เกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติสืบไป

 

 

 

 

 

 

โครงการกระดาษหน้าที่ 3 สำหรับผู้พิการทางสายตา

GIF13      สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) มีโครงการ "กระดาษหน้าที่ 3 สำหรับผู้พิการทางสายตา" โดยจะรับบริจาคกระดาษใช้แล้วทั้ง 2 หน้าที่ยังอยู่ในสภาพดี นำไปบริจาคบริจาคให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนพิการตาบอด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  เพื่อทำเป็นหนังสือตัวอักษรเบลให้แก่ผู้ที่พิการทางสายตา เป็นการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา การนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ และช่วยลดปริมาณของขยะในสำนักงาน  
 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!