ส่วนในสำนักงาน

     ตามที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 ได้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และการประชุม อ.ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติกรอบโครงสร้างและอัตรากำลังของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั้น

     คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 385/2561 เรื่อง "กำหนดหน่วยงานภายในและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

 • ส่วนอำนวยการ

  ผู้อำนวยการส่วนฯ : นางสุภาพร ทิมประทุม

  โทรศัพท์ 0-2968-8065 VoIP 2451 ต่อ 101

  โทรสาร 0-2968-8062

  บทบาทหน้าที่

  1) บริหารงานอำนวยการสำนักงาน งานธุรการและสารบรรณ งานราชพิธี/รัฐพิธี

  2) บริหารงานบุคคล พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพบุคลากร งานระเบียบ คำสั่ง และงานราชอิสริยาภรณ์

  3) บริหารงานการคลัง การจัดทำบัญชีงบประมาณ และประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  4) บริหารงานพัศดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำทะเบียนพัศดุ ควบคุมการเบิกจ่าย เก็บรักษาซ่อมบำรุง

  5) บริหารงานและจัดระเบียบการใช้ยานพาหนะและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร สถานที่ ตรวจสอบซ่อมบำรุงยานพาหนะและตกแต่งซ่อมแซมอาคารสถานที่

  6) บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

  7) ประสานและอำนวยการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมของสำนักงาน

  8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 • ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม

  ผู้อำนวยการส่วนฯ : นางอรอนงค์ อุทัยหงษ์

  โทรศัพท์ 0-2968-8064 VoIP 2451 ต่อ 102

  โทรสาร 0-2968-8062

  บทบาทหน้าที่

  1) จัดทำและติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ในระดับภาค

  2) ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ รวมทั้งการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและพื้นที่เฝ้าระวังหรือพื้นที่เสี่ยงด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

  3) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่

  4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 • ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  ผู้อำนวยการส่วนฯ : นางสมจิตต์  บัวเทศ

  โทรศัพท์ 0-2968-8397  VoIP 2451 ต่อ 111

  โทรสาร 0-2968-8062

  บทบาทหน้าที่

  1) ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฏหมายที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับมอบหมาย

  2) ดำเนินการจัดการเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษและดำเนินการแก้ไขปัญหาเหตุฉุกเฉินและอุบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อม

  3) เสนอแนะและให้คำปรึกษาทางวิชาการ ดำเนินงานตามกฏหมายด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 • ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

  ผู้อำนวยการส่วนฯ : นางอารีย์  แก้วเขียว

  โทรศัพท์ 0-2968-8398 VoIP 2451 ต่อ 122

  โทรสาร 0-2968-8062

  บทบาทหน้าที่

  1) ดำเนินการทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  2) พัฒนาระบบคุณภาพ และการทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานสากลของห้องปฏิบัติการ

  3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 • ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

  ผู้อำนวยส่วนฯ : นางศุภฤกษ์ ดวงขวัญ

  โทรศัพท์ 0-2968-8539 VoIP 2451 ต่อ 114

  โทรสาร 0-2968-8062

  บทบาทหน้าที่

  1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับภาค

  2) เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

  3) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

  4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 • ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  ผู้อำนวยการส่วนฯ : นายโชคชัย รักษ์สังข์

  โทรศัพท์ 0-2968-8534 VoIP 2451 ต่อ 110

  โทรสาร 0-2968-8062

  บทบาทหน้าที่

  1) ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม และแจ้งเตือนสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

  2) จัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมระดับภาค

  3) จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูล และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประเมินและคาดการณ์สถานการณ์สิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่

  4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

Level Triple-A conformance, 
     W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!