ส่วนในสำนักงาน

กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2554 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554 และการประชุม อ.ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 มีมติอนุมัติกำหนดหน่วยงานภายในและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนอำนวยการ ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย

 • ส่วนอำนวยการ

  ผู้อำนวยการส่วนฯ : นางสุภาพร ทิมประทุม

  โทรศัพท์ 0-2968-8065 VoIP 2451 ต่อ 101

  โทรสาร 0-2968-8062

  บทบาทหน้าที่

  1) งานธุรการและสารบรรณ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไป

  2) งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล

  3) งานการเงิน การบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานต่าง ๆ ด้านการเงิน งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินช่วยเหลือต่างประเทศ และเงินบำรุง และการจัดทำบัญชีงบประมาณ

  4) งานพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหา ตรวจรับ จัดทำทะเบียนพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่าย เก็บรักษา ซ่อมบำรุง

  5) งานยานพาหนะและอาคารสถานที่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานยานพาหนะและอาคารสถานที่

  6) ดำเนินงานพัฒนาระบบบริหารราชการ

 • ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

  ผู้อำนวยการส่วนฯ : -

  โทรศัพท์ 0-2968-8064 VoIP 2451 ต่อ 102

  โทรสาร 0-2968-8062

  บทบาทหน้าที่

  1) จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค

  2) ประสานการดำเนินงาน ตลอดจนติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค

  3) ประสานการจัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในระดับภาค รวมทั้งวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ไปสู่การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 • ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  ผู้อำนวยการส่วนฯ : นางสมจิตต์  บัวเทศ

  โทรศัพท์ 0-2968-8397  VoIP 2451 ต่อ 111

  โทรสาร 0-2968-8062

  บทบาทหน้าที่

  1) เสนอแนะและให้คำปรึกษาทางวิชาการดำเนินงานด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  2) ประสานและสนับสนุนการติดตามตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านสิ่งแวดล้อมและเหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม

  3) ประสานและร่วมการดำเนินงานด้านตรวจบังคับการและงานกฎหมายสิ่งแวดล้อม

 • ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

  ผู้อำนวยการส่วนฯ : นางอารีย์  แก้วเขียว

  โทรศัพท์ 0-2968-8398 VoIP 2451 ต่อ 122

  โทรสาร 0-2968-8062

  บทบาทหน้าที่

  1) ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม

  2) วิจัย และประสานการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม

  3) พัฒนารูปแบบและวิธีการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานสากลของห้องปฏิบัติการ

 • ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

  ผู้อำนวยส่วนฯ : นางศุภฤกษ์ ดวงขวัญ

  โทรศัพท์ 0-2968-8539 VoIP 2451 ต่อ 114

  โทรสาร 0-2968-8062

  บทบาทหน้าที่

  1) สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับภาค

  2) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

  3) จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม

 • ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย

  ผู้อำนวยการส่วนฯ : นายโชคชัย รักษ์สังข์

  โทรศัพท์ 0-2968-8534 VoIP 2451 ต่อ 110

  โทรสาร 0-2968-8062

  บทบาทหน้าที่

  1) จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมระดับภาค

  2) ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  3) พัฒนาระบบเตือนภัยด้านสิ่งแวดล้อม (War Room)

Level Triple-A conformance, 
     W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!