ส่วนอำนวยการ

ผู้อำนวยการส่วนฯ : นางสุภาพร ทิมประทุม

โทรศัพท์ 0-2968-8065 VoIP 2451 ต่อ 101

โทรสาร 0-2968-8062

บทบาทหน้าที่

1) บริหารงานอำนวยการสำนักงาน งานธุรการและสารบรรณ งานราชพิธี/รัฐพิธี

2) บริหารงานบุคคล พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพบุคลากร งานระเบียบ คำสั่ง และงานราชอิสริยาภรณ์

3) บริหารงานการคลัง การจัดทำบัญชีงบประมาณ และประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

4) บริหารงานพัศดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำทะเบียนพัศดุ ควบคุมการเบิกจ่าย เก็บรักษาซ่อมบำรุง

5) บริหารงานและจัดระเบียบการใช้ยานพาหนะและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร สถานที่ ตรวจสอบซ่อมบำรุงยานพาหนะและตกแต่งซ่อมแซมอาคารสถานที่

6) บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

7) ประสานและอำนวยการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมของสำนักงาน

8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!