ส่วนอำนวยการ

ผู้อำนวยการส่วนฯ : นางสุภาพร ทิมประทุม

โทรศัพท์ 0-2968-8065 VoIP 2451 ต่อ 101

โทรสาร 0-2968-8062

บทบาทหน้าที่

1) งานธุรการและสารบรรณ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไป

2) งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล

3) งานการเงิน การบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานต่าง ๆ ด้านการเงิน งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินช่วยเหลือต่างประเทศ และเงินบำรุง และการจัดทำบัญชีงบประมาณ

4) งานพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหา ตรวจรับ จัดทำทะเบียนพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่าย เก็บรักษา ซ่อมบำรุง

5) งานยานพาหนะและอาคารสถานที่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานยานพาหนะและอาคารสถานที่

6) ดำเนินงานพัฒนาระบบบริหารราชการ

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!