ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการส่วนฯ : -

โทรศัพท์ 0-2968-8064 VoIP 2451 ต่อ 102

โทรสาร 0-2968-8062

บทบาทหน้าที่

1) จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค

2) ประสานการดำเนินงาน ตลอดจนติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค

3) ประสานการจัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในระดับภาค รวมทั้งวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ไปสู่การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!