ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการส่วนฯ : นางอรอนงค์ อุทัยหงษ์

โทรศัพท์ 0-2968-8064 VoIP 2451 ต่อ 102

โทรสาร 0-2968-8062

บทบาทหน้าที่

1) จัดทำและติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ในระดับภาค

2) ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ รวมทั้งการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและพื้นที่เฝ้าระวังหรือพื้นที่เสี่ยงด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

3) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่

4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!