ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยส่วนฯ : นางศุภฤกษ์ ดวงขวัญ

โทรศัพท์ 0-2968-8539 VoIP 2451 ต่อ 114

โทรสาร 0-2968-8062

บทบาทหน้าที่

1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับภาค

2) เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

3) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!