ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยส่วนฯ : นางศุภฤกษ์ ดวงขวัญ

โทรศัพท์ 0-2968-8539 VoIP 2451 ต่อ 114

โทรสาร 0-2968-8062

บทบาทหน้าที่

1) สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับภาค

2) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

3) จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!