ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ

ด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา 89 ชุมชน ปี 2559 และโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา 61 โรงเรียน ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 89 พรรษา ปี 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 61 พรรษา ปี 2559 เพื่อสงเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่าย ชุมชนและโรงเรียน ในการจัดการขยะ ด้านการลด การคัดแยก การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่ต้นทาง และส่งเสริมจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างครบวงจร จึงเชิญชวนชุมชน และโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ดังนี้

1. โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (สำหรับชุมชน)

2. โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (สำหรับโรงเรียน)

โดยสามารถส่งใบสมัครได้ที่ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือทางโทรสาร 0 2298 5738 และ 0 2298 6332 ทั้งนี่ปิดรับสมัครภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 และกำหนดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ชุมและโรงเรียน อย่างละ 1 เล่ม ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2559

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!