ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการส่วนฯ : นางสมจิตต์  บัวเทศ

โทรศัพท์ 0-2968-8397  VoIP 2451 ต่อ 111

โทรสาร 0-2968-8062

บทบาทหน้าที่

1) เสนอแนะและให้คำปรึกษาทางวิชาการดำเนินงานด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2) ประสานและสนับสนุนการติดตามตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านสิ่งแวดล้อมและเหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม

3) ประสานและร่วมการดำเนินงานด้านตรวจบังคับการและงานกฎหมายสิ่งแวดล้อม

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!