ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการส่วนฯ : นางสมจิตต์  บัวเทศ

โทรศัพท์ 0-2968-8397  VoIP 2451 ต่อ 111

โทรสาร 0-2968-8062

บทบาทหน้าที่

1) ติดตาม ตรวจสอบและดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2) ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ เหตุฉุกเฉินและอุบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อม

3) เสนอแนะและให้คำปรึกษาทางวิชาการดำเนินงานตามกฏหมายด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4) ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!