ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการส่วนฯ : นางอารีย์  แก้วเขียว

โทรศัพท์ 0-2968-8398 VoIP 2451 ต่อ 122

โทรสาร 0-2968-8062

บทบาทหน้าที่

1) ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม

2) วิจัย และประสานการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม

3) พัฒนารูปแบบและวิธีการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานสากลของห้องปฏิบัติการ

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!