ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการส่วนฯ : นางอารีย์  แก้วเขียว

โทรศัพท์ 0-2968-8398 VoIP 2451 ต่อ 122

โทรสาร 0-2968-8062

บทบาทหน้าที่

1) ดำเนินการทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2) พัฒนาระบบคุณภาพ และการทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานสากลของห้องปฏิบัติการ

3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!