ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย

ผู้อำนวยการส่วนฯ : นายโชคชัย รักษ์สังข์

โทรศัพท์ 0-2968-8534 VoIP 2451 ต่อ 110

โทรสาร 0-2968-8062

บทบาทหน้าที่

1) จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมระดับภาค

2) ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3) พัฒนาระบบเตือนภัยด้านสิ่งแวดล้อม (War Room)

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!