ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการส่วนฯ : นายโชคชัย รักษ์สังข์

โทรศัพท์ 0-2968-8534 VoIP 2451 ต่อ 110

โทรสาร 0-2968-8062

บทบาทหน้าที่

1) ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม และแจ้งเตือนสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

2) จัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมระดับภาค

3) จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูล และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประเมินและคาดการณ์สถานการณ์สิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่

4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!