ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ปณิธานความดี

เรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วม "โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล" เนื่องในปีพุทธศักราช 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2559 จะเป็นวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองศิริราชสมบัติครบ 70 ปี  และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพะชนมพรรษา 84 พรรษา และปีพุทธศักราช 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษา 60 พรรษา อันเป็นปีมหามงคลที่ต่อเนื่องกันถึง 3 ปี ซึ่งนับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งจึงเปิอโอกาสให้พสกนิกรชาวไทยร่วมกันถวาย "ของขวัญ" ด้วยการตั้ง "ปณิธานความดี" ดังช่องทางนี้ 

เว็บไซต์ปณิธานความดี

facebook ปณิธานความดี

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!