ระบบอินทราเน็ต

ระบบอินทราเน็ต ได้แก่ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระบบการประเมินผลการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับบุคคล และระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!