ระบบอินทราเน็ต

  • Print

ระบบอินทราเน็ต ได้แก่ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระบบการประเมินผลการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับบุคคล และระบบติดตามและประเมินผลโครงการ