ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยากรบรรยายการส่งเสริมสนับสนุนการคัดแยกขยะรีไซเคิลในโรงเรียน

เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) เป็นวิทยากรบรรยายการส่งเสริมสนับสนุนการคัดแยกขยะรีไซเคิลในโรงเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 แก่นักเรียนในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน 5 แห่ง มีนักเรียนเข้ารับฟังการบรรยาย ฝึกปฏิบัติในการคัดแยกขยะรีไซเคิลและการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล จำนวน 120 คน

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!