ข่าวประชาสัมพันธ์

“การติดตามประเมินผล โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด”

Cdm 05072011วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2554 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) เข้าอบรมหลักสูตร “การติดตามประเมินผล โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด” โครงการความร่วมมือกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมโรส การ์เด้น ริเวอร์ไซด์ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อชี้แจงโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดภายใต้พิธีสารเกียวโต ขั้นตอนการดำเนินโครงการ CDM และแนวทางในการพัฒนาโครงการ CDM การพิจารณาโครงการตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย และแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการ พร้อมทั้งศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการในจังหวัดราชบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!