ข่าวประชาสัมพันธ์

“การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2553-2556”

  • Print

Plan Non12072011วันที่ 12 กรกฎาคม 2554 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) เข้าร่วมการสัมมนาโครงการ “การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2553-2556” ควบคู่กับแผนชุมชน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2556 ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ วัตถุประสงค์โครงการเพื่อศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรีเพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวในอนาคตของจังหวัดนนทบุรี โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ อย่างแท้จริง เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดนนทบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดโดยศูนย์วิจัยโลจิสติกส์และการจัดการ มหาวิทยาลัยบูรพา