ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์นกและพื้นที่ชุ่มน้ำอ่าวไทยตอนใน

Birdwetlandเมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2554 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์นกและพื้นที่ชุ่มน้ำอ่าวไทยตอนใน ของสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์นกและป่าชายเลน สร้างเครือข่ายในการดูแลพื้นที่อาศัยของนก รวบรวมองค์ความรู้เรื่องนกจากชุมชน และศึกษาติดตามชนิดและจำนวนนกชายเลนในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!