ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพเครือข่ายพหุภาคีโดยการถอดบทเรียนการทำงานรายพื้นที่

La25072011สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพเครือข่ายพหุภาคีโดยการถอดบทเรียนการทำงานรายพื้นที่ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมซีบรีส โฮเท็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี มีเครือข่ายพหุภาคีในพื้นที่เข้าร่วม คือ ผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่และแกนนำชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย และองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับการเสริมศักยภาพด้วยองค์ความรู้การถอดบทเรียนตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!