ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาแผนทดสอบการตรวจวิเคราะห์อาหารและน้ำทางเคมี

26072011เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 เข้าร่วมสัมมนาแผนทดสอบการตรวจวิเคราะห์อาหารและน้ำทางเคมี จัดโดยสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม โดยในการอบรมมีการนำเสนอเกี่ยวกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และแผนการเข้าร่วมทดสอบความชำนาญเกี่ยวกับอาหารและน้ำทางเคมี ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!