ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนการจัดการความรู้ ของ สป.ทส.

Kmสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) เข้าร่วมศึกษาดูงานและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามแผนการจัดการความรู้ ของ สป.ทส. ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 3 แผน 3 องค์ความรู้ ได้แก่การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการประยุกต์ แนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสู่การปฏิบัติในสำนักงาน ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม 202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ บริษัทไฟเบอร์พลัสจำกัด จังหวัดสมุทรปราการ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี และอุทยานการเรียนรู้ TK Park กรุงเทพฯ

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!