ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน รอบศูนย์จัดการขยะต้นแบบ ตำบลมหาพราหมณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

150660 4วันที่ 15 มิถุนายน 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัยร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดินรอบบ่อขยะ ณ ศูนย์จัดการขยะต้นแบบ ตำบลมหาพราหมณ์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รอบสถานที่กำจัดขยะ 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!