ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการจัดการทรัพยากรป่าไม้และลุ่มน้ำ

160660 2วันที่ 16 มิถุนายน 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการจัดการทรัพยากรป่าไม้และลุ่มน้ำโดยการประยุกต์ใช้กลไกชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศ (รุ่น 2) ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!