ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่สำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ติดตามประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยสะสม ปี 2560

190660 4วันที่ 19 มิถุนายน 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี  ลงพื้นที่สำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ติดตามประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยสะสม ปี 2560 จำนวน 3 แห่ง ณ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เทศบาลตำบลลำไทร และเทศบาลตำบลลาดสวาย จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ข้อแนะนำแนวทางการกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างและขยะมูลฝอยใหม่รวมทั้งปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบ

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!