ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560

วัน11 08 60 5ที่ 11 สิงหาคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ รับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่ประชุมมีการร่วมพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นกับร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย 1) เรื่องกำหนดมาตรการควบคุมกำกับการขนมูลฝอยทั่วไปเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้ง พ.ศ...2) เรื่อง กำหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ...3) เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ...และ 4) เรื่องการป้องกันการปนเปื้อนน้ำใต้ดินจากน้ำชะมูลฝอย และการรายงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินจากสถานที่ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ....ทั้งนี้คณะทำงานจะนำข้อคิดเห็นไปพิจารณาและปรับแก้ไขเพื่อเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองต่อไป New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!