ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามและพิจารณาให้คะแนนความสำเร็จในการอนุรักษ์แหล่งน้ำ คู คลอง โครงการคลองสะอาดใจเติมใจ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

060954

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) พร้อมด้วยคณะทำงานพิจารณาความสำเร็จในการอนุรักษ์แหล่งน้ำ คู คลอง  ภายใต้โครงการคลองสะอาด ใจเติมใจ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ประกอบด้วย ตัวแทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจประเมินการดำเนินงานโครงการคลองสะอาดฯ วันที่ 6 กันยายน 2554  โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคลองที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 คลอง ได้แก่ คลองบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอบางบาล และคลองบางพระครู ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!