ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย LA 21 ภาคกลาง ครั้งที่ 2/2554

La090954สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย LA 21 ภาคกลาง ครั้งที่ 2/2554 วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน LA 21 ภาคกลาง เช่น การดำเนินงานเมืองคู่แฝด การเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ LA 21 และการรณรงค์ระดับภาค “ลดขยะ ลดโลกร้อน” โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสีทอง ประธานกรรมการเครือข่าย LA 21 ภาคกลาง เป็นประธานในการประชุม New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!