ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสมัชชาภูมินิเวศน์ลุ่มน้ำ

Samustcha07 090954สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) และเครือข่ายลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปบทเรียนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมินิเวศ 9 ลุ่มน้ำ “สมัชชาภูมินิเวศลุ่มน้ำ” ในระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2554 ณ ภูวนาลี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!