ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ประเมินคัดเลือก ทสม. ดีเด่นด้านการจัดการขยะมูลฝอย รอบระดับประเทศ

05 10 60วันที่ 5 ตุลาคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยนายวรพล จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ประเมินคัดเลือก ทสม. ดีเด่นด้านการจัดการขยะมูลฝอย (นายธำรงค์ จันทร์สุกรี) รอบระดับประเทศ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 9 นนทบุรี ซึ่งมีกิจกรรมโดดเด่นในเรื่องการลด คัดแยก และการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ได้มีการนำมาทำน้ำหมักจุลินทรีย์ ปุ๋ยหมักชีวภาพ และน้ำยาเอนกประสงค์ เพื่อใช้ประโยชน์และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนต่อไป New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!