ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมคณะทำงานประเด็นสิ่งแวดล้อม กขป.เขตพื้นที่ 4 ครั้งที่2/2560

05 10 60 2วันที่ 5 ตุลาคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประเด็นสิ่งแวดล้อม กขป.เขตพื้นที่ 4 ครั้งที่2/2560 ณ ห้อง 1023 ชั้น 10 อาคารปิยชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) เพื่อพิจารณาข้อมูลสถานการณ์และประเด็นปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่  4 และการประชุมพื้นที่ขับเคลื่อนการจัดการขยะที่ประสบความสำเร็จ New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!