ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 4 ครั้งที่ 3/2560

11 10 60วันที่ 11 ตุลาคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดย ผู้อำนวยการสำนัก นายวรพล  จันทร์งามและส่วนแผนสิ่งแวดล้อม  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 4 ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมชบา โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพิจารณา 1) ผลการดำเนินงานของคณะทำงานของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 4 ทั้ง 4 คณะ(ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง, ความปลอดภัยด้านอาหารและยา, อุบัติเหตุ และสิ่งแวดล้อม) 2)กระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานและพัฒนาเกี่ยวกับระบบสุขภาพในเขตพื้นที่ 4 และ 3) การนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 4 เพื่อเตรียมเสนอต่อ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช) New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!