ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฎิรูปองค์การ

21 11 60วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ผู้อำนวยการสำนักงาน นายวรพล  จันทร์งาม เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฎิรูปองค์การ กระทรวงทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดยเป็นการระดมความคิดเห็นการดำเนินการจัดทำแผนปฎิรูปองค์การ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมต่าง ๆ (แบ่งกลุ่มย่อยตามภารกิจ 4 กลุ่ม คือ อำนวยการ ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และน้ำ) New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!