ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

14 12 60วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัยและส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา (ปิง วัง ยม น่าน ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน และแม่กลอง) อย่างสมดุล (Water Balance) ณ ห้อง Mayfair Ballrom A ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยการจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อนำเสนอผลการศึกษาอุปสงค์และอุปทานน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ผลการจัดทำระข้อมูลบัญชีสมดุลน้ำ การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด 2) รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นต่อโครงการ New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!