ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

14 12 60 1วันที่ 13-14 ธันวาคม 2560  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team)  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ณ อิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก  พร้อมศึกษาดูงานเขื่อนขุนด่านปราการชล และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!