ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ดินจัดสรร

14 12 60 3วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี เจ้าหน้าที่กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ ติดตามตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ดินจัดสรร 1 แห่ง และร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีและเทศบาลนครรังสิต ติดตามตรวจสอบฯ ที่ดินจัดสรร 1 แห่ง กรณีแหล่งกำเนิดมลพิษดังกล่าวได้รับคำสั่งปกครองให้ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งตัวอย่างน้ำทิ้งที่จัดเก็บ ได้จัดส่งตรวจยังห้องปฏิบัติการ สสภ.6 ต่อไป New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!