ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารชุด

10 01 61 5วันที่ 10 มกราคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครปากเกร็ด ร่วมลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารชุดจำนวน 2 แห่ง   กรณีแหล่งกำเนิดมลพิษดังกล่าวได้รับคำสั่งให้ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย หลังจากการตรวจสอบครั้งแรกผลการตรวจสอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!