ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษครั้งที่ 1 ประเภทที่ดินจัดสรร

  • Print

07 06 61วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ทีม  ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษครั้งที่ 1 ประเภทที่ดินจัดสรร พื้นที่เทศบาลตำบลไทรม้า ตามโครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม  จำนวน 4 แหล่งกำเนิด  ระบบบำบัดน้ำเสีย 10 ระบบ  มีทั้งระบบเติมอากาศ ตกตะกอน  และสระเติมอากาศ  (Lake)  เก็บตัวอย่างน่ำทิ้งได้ 7 ตัวอย่าง ส่งเข้าห้องปฏิบัติการ สสภ.6  พร้อมนี้สนับสนุนน้ำหมักจุลินทรีย์ขยายจำนวน 5 ลิตร เพื่อใช้ประโยชน์บ่อเกรอะ เป็นผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม New