ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

09 02 61 2วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยนายวรพล จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 29 คน ประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และคณะอาจารย์ เพื่อศึกษาการดำเนินงานวิชาการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ด้านแผนงานสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและเตือนภัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!