ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมหารือร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

13 02 61 1วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยนายวรพล จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) และคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่องการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทความตกลงปารีส ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!